Jump to content

Paganizam


Recommended Posts

Guest 10 dinara

 

 

SLOVENSKA MITOLOGIJA

 

Izvori za slovensku mitologiju nisu malobrojni, ali te{ko}a u stvaranju jednog odre|enog mitolo{kog sistema le`i u tome {to nijedan izvor ne pru`a dovoljan broj podataka na osnovu kojih bismo stvorili sliku o celini na{e mitologije. Od pojave prvog ruskog mitologa Kajsarova, do danas, napisano je mnogo dela o mitologiji Starih Slovena, a jo{ vi{e rasprava i studija koje su rasturene po raznim ~asopsisima. I pored takvih zna~ajnih doprinosa, jo{ uvek se ~eka jedan odre|en i precizan rad.

Verovanje u vrhovno bo`anstvo, boga bogova, potojalo je jo{ u indoevropskoj zajednici, a zadr`alo se u mitologijama svih evropskih naroda (kod Grka pod imenom Zevs, kod Rimljana Jupiter). To vrhovno bo`anstvo u mitologiji Starih Slovena poznato je pod imenom Svarog ili Perun. Nalazi se razilaze upravo tu, jer jedni navode Svaroga, drugi Peruna, tre}i Svetovida ili Svaro`i}a kao vrhovnog boga Starih Slovena.

Prokop Cezarec (zabele{ka iz 6. veka) o slovenskom nadbo`a-nstvu iznosi slede}e: Sloveni veruju da postoji jedan bog koji proizvodi grom, i koji je jedini gospodar vasione; oni mu `rtvuju marvu i druge svakovrsne `rtve. Ne znaju za sudbinu i ne dopu{taju da ona ima ikakvu ulogu u ljudskim stvarima. Kad im usled bolesti ili rata pripreti opasnost od smrti, oni se zavetuju, ako se spasu, da }e odmah prineti bogu `rtvu... Sem toga oni obo`avaju re~ne nimfe i druga bo`anstva, i za vreme `rtvovanja oni gataju(Spasoje Vasiljev, Mitologija drevnih Slovena”, De~ija knjiga, Beograd, 1990, god str. 38).

Ime Svarog mo`e se objasniti zna~enjem korena re~i svar. Ovaj se koren mo`e izvesti iz indoevropskog “svar” {to zna~i; sjaj, Sunce; otud na{e bo`anstvo Svarog ozna~ava boga neba, boga Sunca, dakle gospodara svega i prvog nad prvima. Pitanje je da li su ga svi Sloveni zvali tim istim imenom, ili je bog neba nazvan Svarog samo kod Rusa i Poljaka.

Da`boga u staroj slovenskoj mitologiji smatraju za darodavca, za lokalni naziv Svaroga kod Rusa. On je bog koji daje obilje , sre}u i ostale lepe darove ljudima i prirodi.

Etimologija Perunovog imena jasno odre|uje i karakter ovog bo`anstva. Koren re~i *per , prati, {to zna~i silno udariti, i nastavak _un koji ozna~ava vr{ioca radnje. Uvi|amo da je Perun oli~enje groma i tresa. Po drugom zna~enju korena re~i nagove{tena je i ki{a koja sru~uju}i se uz gromove iz nagomilanih, tmurnih oblaka, ispere i o~isti i zemlju i nebo. Pandan nenadma{nom bogu Perunu je hri{}a-nski svetac Ilija - poznat kao Gromovnik. U narodnoj pesmi “Sveci blago dele“ sv. Ilija zatvara nebesa da ne padne da`da (ki{a) iz oblaka. Ova mo} pripadala je Perunu. Stari Sloveni su mislili da grmi zato {to se Perun vozi na kolima. On gromom satire ru{itelje ugovorenog mira i krivokletnike.

Balti~ki Sloveni su gajili po{tovanje prema Svetovidu kao nadbo`anstvu, bogu Sunca i svetla, On ima ~etiri glave i svaka je okrenuta na po jednu stranu sveta, tako da on sve vidi. Poznaje pro{lost, sada{njost i budu}nost - pravi je prorok. U desnici dr`i rog pun slatkog pi}a koje je namenjeno Slovenima, a za njihove neprijatelje pripravlja britki ma~. Interesantno bi bilo podvu}i neke sli~nosti izme|u kulta boga Svetovida i na{e Badnje ve~eri. Kao {to se Svetovidu i Perunu palila `rtvena vatra od hrastovih drva, tako mi i danas, dan pre Bo`i}a, palimo hrastovinu - badnjak.Ni do danas nije utvr|eno da li je Volos zaista bog `ivotinja i stada ili bog Sunca i vegetacije. njegovo ime pominje se odmah do najmo}nijeg Peruna. Zanimljivo je da se Volos u nekim ~e{kim spomenicima i ne pominje kao bo`anstvo, ve} kao |avo. Volos je dakle slovenski bog koji je mogao da ima svako od ovih triju svojstava.

Triglav se, naj~e{}e, u slovenskoj mitologiji pominje kao bog rata i odli~an prorok; Stribog kao bog mraza - bog koji tera i goni zimu; Moko{a - zlo bo`anstvo, rugoba koja podse}a na poro~nog ~oveka unaka`enog svim mogu}im strastima; Trajan - demon koji se javlja u ljudskom obliku kako bi zadovoljio svoje eroti~ne prohteve sa smrtnim `enama (najbolji junaci, po verovanju na{eg naroda, poti~u od takvih demona kao {to je Trajan, od zmajeva ili vila) ;

Jarevid - bog srxbe, jarosti; Tripegala - bog razaranja i smrti (zove se jo{ i Podaga); Vesna - boginja prole}a; Morana - zlo bo`anstvo smrti i zime.

Se}anje na Moranu ili Moru o~uvalo se do danas u na{em narodu. Morom se kod nas smatra ve{tica koja se pokajala i zaklela da vi{e ne}e jesti ljude nego ih samo no}u priti{}e i zaustavlja im disanje.

Stari Sloveni su svoje mrtve ili sahranjivali u polja, pod pragom ili oko ognji{ta, ili su ih, polo`iv{i u ~amac, spaljivali. Izgleda da je u najranije vreme obi~aj spaljivanja bio naj~e{}i. Obi~aj `rtvovanja precima (u vidu da}a i pomena na grobu pokojnika) hri{}anstvo nije uspelo da oslabi i on se o~uvao u pojedinostima do danas. I folkloristika Slovena prepuna je obi~aja i obrednih gozbi u ~ast predaka. Samo interesovanjem i prou~avanjem sopstvene tradicije i dalekih korena, na{eg folklornog jezi~kog, dijalekatskog bogatstva mo`emo o~uvati na{e nacionalno i potvrditii individualno bi}e.

prof. Tanja Gani}

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • 1 month later...

Da li neko zna neshto vishe o Liuli?

Ovo je jedino shto sam uspeo da pronadjem.

 

 

Lada (LAH-dah, WAH-dah)

 

Lada is the Slavic goddess of love and beauty. In Russia, when a couple is happily married, it is said they "live in lada", in love. Lad is also a word meaning "peace, union, harmony" as in the proverb "When a husband and wife have lad, they don't require klad (Treasure)" - Ralston, p.105. She is said to reside in the underworld, vrij, until the Vernal Equinox, Maslenica, when she returns, bringing the lark and springtime with her. Like Jarilo, Lada is often portrayed as a goddess who is born and dies yearly. Her sacred tree is the lime/linden, supposedly because its leaves are shaped like hearts. As a Slavonian love song goes:

 

"As the bee is drawn by the linden-bloom (or lime-perfume),

My heart is drawn by thee." - Leland, p.138

 

One story has her married to Swarog who without her could not have created the world. Other sources give her a brother/lover named Lado which would make them divine twins such as Freya and Frey. There is also some mention of her two sons, Lel & Polel, and occasionally that of a daughter, Liuli.

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Jao bre Vales !!! ccc

"pravi pravcati paganin"

KAZHE SE PAGAN,zato je mnozhina

pagani,a ne paganini,

jer time dobijamo samo jednog violinistu...

 

ccc

Al meni je draže paganin.

Svejedno sam Jevrej pa mi je za vas pagane svejedno.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guest 10 dinara

 

LEGENDE

 

 

Mi odosmo u onostranu Slaviju I udjosmo u jednu sumu.Ti izmedju vrlo starog drveca videsmo hrastove posvecene Provenu,bogu ove zemlje.Ogradjeni su bili sumskom ogradom,kroz koju se ulazilo na dvoje vrata.U svim selima ove zemlje ima mnostvo kucnih bogova I idola;ali ovo mesto je glavno svetiste za celi ovaj kraj.Narod,kralj,svestenici,svi tu dolaze zbog sudjenja sporova.Pristup u svetiliste dopusten je samo svestenicima I onima koji hoce da prinesu zrtvu,ili onima kojima preti opasnost od smrti.Jer Sloveni toliko postuju ove svoje svetinje,da ne dopustaju,da se nepriljateljskom krvlju okalja ni hodnik njihovog hrama.

 

Helmold Cronica Slavorum

 

 

 

 

OSTRVO BUJAN

 

Bujan je cudovito ostrvo,obraslo bujnom prirodom. Na tom ostrvu zamisljali su nasi preci raj.U drevnim slovenskim pricama spominjan je kamen Altur kao “beli kamen na Bujanu” I predstavljao je sunce.Na Alatiru sedi Zora-devojka.Narodne price mnogih Slovena pripovedaju o Zori-devojci,sto ranim plovi u zlatnom camcu sa srebrnim veslima.Zmija orijaska,Ptica kljuna gvozdenoga I zlatna pcela su tri nemani sto,po pricama oko Bujana izvode talase,vetar I gromove,odakle se sirom sveta oluja razlazi

 

U mnogim legendama I starim ruskim hronikama je ime ostrva Rujna navdeno pod nazivom ostrvo Bujan.Ruski pisac Vadim Vilinbahov uspeo je otkriti da se legedarni Bujan po geografskim kartama potpuno podudara sa drevnim ostrvom Rujanom.Tu se nalazilo Slovesnko pagansko svetiliste Arkun.Svetiliste je bilo posveceno bogu Svetovidu I smatra se jednim od najstarijih kultnih mesta Slovena(4. stolece)

 

 

DRVO SVETA

 

Neki Slovenski narodi su verovali da je zemlja ostrvo koje pluta u vodi u koju sunce tone svake veceri.U centru tog ostrva nalazilo se drvo sveta.Korenje ovog drveta je sezalo daleko u podzemni svet Nav,a grane visoko u podrucje nebeskih bogova Irij.

 

 

 

Irij,Jav

 

Jav je realni,materijalni svet.Predstavlja covekov zemaljski zivot I opredeljenje buduce duse posle smrti.On predstavlja I nebeski svet iz kojeg se javljaju bogovi(Svarog,Perun,Dabog I dr.)

Veles-Volos bog stoke I zdravlja I Lada boginja proleca su ziveli I Iriju.Lada bi se vracla iz Irija u prolece.Na Ladinu zapovest Jarilo otvara vrata neba I silazi na Zemlju donoseci prolece,vraca se na nebo na kraju leta.

 

 

Nav,Navi

 

Nav je bio podzemni svet olicenje smrti .Carstvo mrtvih I gospodara podzemlja.Dusa coveka koji je ziveo losim zivotom osudjenja je na vecno stradanje I odvojena je od dusa predaka.Ovo je carstvo Morane ili More.

 

Prav

 

Prav je istina I zakon Svarogov sud bogova.u Pravu bofovi odredjuju sudbinu ljudi,oznacavaju se buduci dogadjaji.

 

 

U Velesovoj knjizi na dascici D-11/A(`) urezano je

 

"Molimo se i klanjamo prvom Triglavu i njemu veliku slavu pojemo. Hvalimo Svaroga, deda božjeg, koji je svemu rodu božjem začetnik i tvorac je svega živog, vječni izvor koji teče leti i svuda, a zimi i nikada ne mrzne... A bogu Perunu, gromovniku, bogu bitke i borbe govorimo: ti oživljavaš nas neprestanim okretanjem kruga i vodiš stazom Prava kroz bitke do Velike Trizne... Bogu Svetovidu slavu uznosimo, jer on je bog Prava i Java i njemu pojemo jer je svjetlost kroz koju vidimo svijet. Gledamo i u Javu opstajemo, a on nas od Nava čuva i stoga mu hvalu pojemo. Slava sva Svetovidu, bogu našem što otvara srca naša da priznamo loše postupke i dobru se okrenemo. Dva bića u nebu sadržana Bjelobog i Crnobog su, a njih oba Svarog drži i zapovijeda."

 

 

 

PRICA O DABOGU

 

 

Bio Dabog prema prici car na zemlji a Gospod bog na nebesima.Pa se pogode :gresne duse ljudi idu Dabogu a pravedne Gospodu Bogu na nebeSA”Pogodba je trajala dugo I tamanitelju ljudskih dusa sam Gospod nije glave mogao doci.”Da ga ubije nije mogao jer je Dabog bio sila kao Gospod Bog na nebesima a nije mogao pogodbu pokvariti”Nego ce Dabogu doskociti sin boziji.Rodio se ovaj “de vec ide po svoju ocevinu” te I na “iskup dusa”.Kad je to cuo Dabog “od teskog besa zine,da mu se jedna vilica vukla po zemlji a drugom nebo dodirao ne bi li sina bozjeg prozdro”Ali sin boziji na dva kraja od svoga koplja nabode mu obe vilice koje ostadose,onako razvaljenje pa “gresne duse pobeogse mu iz usta na nebesa”.Tako nakezen I ukocen,Dabo zivi jos tvrdi prica.

 

 

RODJENJE DABOGA

 

 

Setao Perun po obali Dnjepra u ugledao na drugoj strani nekoliko devojaka kako pevaju I plesu.Medju njima je bila sirena koju je posebno voleo-Ros.Pokusao je preci na drugu obalu no Dnjepar mu nije dopustio da prepliva preko.Tada je Perun uzeo svoju zlatnu strelu I posalo na drugu stranu reke gde je stajala Ros.Strela je poletela kao munja I udarila u veliki kamen koji je zasijao.Na kamenu se pojavila vatrena slika coveka I Perun vikne Rosi:”Pozovi Svaroga I on ce ti pomoci”.Ros je pozvala Svaroga koji je dosao I pomogao joj da napravi coveka od tog kamena.Bio je o Dabog.No njegov otac je bio Perun a ne Svarog(jer je on isplaio strelu).Dabog je rastao I postajao sve mocniji ali nikad ga nisu upoznali sa ocem.Proucavao je drevne mudrosti I umetnosti vodjenja ratova.Postojao je sve slavniji.Jednog dana se Perun pojavio.Svi an nebu I na zemlji znali su da to Perun prolazi.I Ros ga je prepozala I rekla mu.

“Pozdrav,svemoguci Perune,sine Svarogov.”

“Znaci poznajes I moga oca”

“Ne ljuti se mocni Perune nego idi do cistog polja da vidis svoga sina Daboga no budi milostib jer je Dabog jos mlad.

Perun podje do polja ugleda sboga sia I izazva ga na dvoboj.

Borili su se tri dana I tri noci borili su se tako silovito da su zemlja,sume I mora vristali.Perun je postojao sve slabiji I na kraju je pao.

Dabog ga je upitao.

 

“Reci mi ime svoje I ime svoga oca ratnice”

“Ja sam Perun sin Svarogov.Dosao sam iz sjajnog Irija”

“Oprosti oce!Nisam zao da si to ti~Digni se moj dragi oce”Nakon te bitke Dabog je zamolio majku da mu dopusti odlazak u Irij(svet u kome zive bogovi).Ona mu je dopustila I tako je Dabog krenuo sa svojim ocem Perunom u irij gde se pridruzio drugim bogovima.

Po drugoj legendi Dabog je jedan od prvih Svarogovih sinova.On je bio po nekima bog sunca a po nekima bog kise on je po toj legendi stvorio sve Slovene u cast svoga oca Svaroga.

 

 

 

 

VEDI

 

Prostirale se od Bilogare pa sve do Kalinovca I Ferdinandovca kraj Dav velike guste sume.Ziveli u nima VEDI,stvorovi nalik ljudima.Bili su visoki,cak visi od kuca,a dlakava tela .Kad bi govorili culose nadaleko a mogli su tako jako duvati da bi s jednim dahom stvorili oluju,Ziveli su u plemenima u svojim gradovima skrivenim u sumama.Oni koji nisu napustali svoje gradov u sumama nazivani su sumski vedi.Ponekad bi oni mladog coveka izgubljenog u sumi pveli kao slugu u svoj grad.Neki od njih druzili su se sa ljuima I pomagali im.Gotov svaka kuca imala je svoga veda,ali je on drugim kucama ponekad cinio stetu.Imena veda imala ostala su sacuvana u imenima oranica I livada kao sto su Busica,miklici,Patacki..Sredinom proslog veka vedi su poceli napustati oranice I livade povlaceci se u dubine sume.ponekad bi ih ljudi sreli I porazgovarali sa njima.Vedi su postajali nevidljivi po danu retki su ih mogli videti

 

Ziveo je u Trepcama stari Solo on je do kraja svoga zivota bio priljatelj sa vedima,Imao je kucu bez krova.Jednog popodneva vide ga ljudi kako mase kosom po vazduhu.Odjednom zaduva jak vetar odnoseci sve pred sobom,Solo I dalje mase kosom kao da se s nekim jakim bori.Bio je vec sav u znoju.Vikao je “Sta hocete pustite moje vede na miru” Vetar naglo nesta.Gledaju ga ljudi pocepanog I oblivenog znojem kad su ga pitali “Sta je to bilo Solo” on je rekao “Borio sam se sa nepriljateljem svoga veda,hteli su ih oterati ali im nisam dao….

 

 

Uz slavljenje letnog slavlja u noci izmedju 23 I 24 jula vezano je verovanje u nagicni cvet paprati.Prema toj legendi ovo je jedina noc u godini u kojoj paprat cveta.Taj cvet ima magicnu moc.On tada moze savladati demone,podariti uspeh ili veliko bogastvo.U ovoj noci postojali su obicaji preskakanja preko prepreka,kupanja u rekama I bacanja cveca u vodu.Za tu noc pravljena je lutka Kupala od slame ili drveta obucena u zensku odecu koja je u svecanoj povorci donosena do reke I bacana u vodu ili u vatru.

 

Lesi-Sumski Duh

 

U spisima se opominju ljudi koji u sumi idu da beru pecurke,love divljac Ili seku stablja da ne skrecu sa staza I ne zalaze duboko u sumu jer ih moze docekati sumski duh Lesnik,ruzni stvor modre koze zelenih ociju brade I kose.To je zao duh koji plasi ljude pa oni idu sve dublje I dublje u sumu dok nisu izmoreni I izgubljeni.Uvek nosi levu cepilu na desnoj nozi a desnu cipelu na levoj nozi a odelo zakopcava na na pogresnoj strain.Nema senke I krv mu je plava.Kada hoda kroz sumu glavom dotice krosnje najviseg drveca a kada se krece po ivici sume postaje patuljak.On gospodari vukovima koje jednom godisnje okupi u sumi I s njima razgovara.Covek se od njega moze obraniti tako sto ce skinuti odecu I okrenuti je naopacke I ponovo obuci a zatim levu cipelu obuci na desnu nogu a desnu cipelu na levu nogu.To je lek kojim se ponistavaju sva caranja vilinskih bica.

 

 

 

Sunce I Zora Mesec I Zvezda Danica

 

Od najvecega boga rodise se Sunce Zora I Mesec I zvezda danica.Sa Sve ponosita deca svetloga neba a Sunce izovr zemaljskog zivota.Sunceve sestre danica I zora njegove su pomocnic.Sunce se radja svaki dan a Danica I Zora dve svelte boginje pripremaju bratu konje ognjene I od vekova najvaljuju dolazak Sunca izora srece I dobra svim Slovenima.

U Slovenskoj mitolgoji spominje se stari I mladi bog.Narodna pesma o “starome badnjaku” I o “mladome bozicu” U to se doba mora Sunce boriti sve do proleca da doje do svoje prave snage.U borbi mu pomaze sestra zora.

 

Zora I Svetovidovi sinovi Prezda I Pojezda

 

U ovoj legendi Prezda I Pojezda su sinovi boga Svetovida I predstavljaju praskozorj I suton.Svadjaju se zbog Zore.Ujutro Prezda krece na put I pokusava uloviti Zorum zalazi pred vece,brat ga ubija.Pojezda vodi vecernju Zoru u taman grad ili more te ona postane nocna.

 

 

 

Prica I sazvezdju Velikog Medveda

Pripovest iz kajkavskog kraja

 

Evo potukli se zli ljudi sa dobrima a neki postenjak zakopao mrtvace jednih I drugih.A kad bog sisao na zemlju kao sepav putnik taj ga je dobri covek povezao svojim kolima do vrha brega.i vile su toga coveka nagradile za dobra dela na obalku su digle na nebo I vozaca I kola odakle o sja u obliku zvezda.

 

 

 

DOMOVOJ

 

Domovoji su mali kucni duhovi koji dolaze na ogniste.Stari narodni naziv za jednoga od najzivljih domovoja je Malik Tinitilinic.U nekim pricama domovoji zive iza peci ili ispod kucnog prag I iz postovanja mu se obraca sa “djede”. On tajno radi na imanju a cvilenjem upozorava kad kuci preti opasnost.Ljudi koji su se selili u druge kuce nosily su sa sobom vrucu pec ne bi li ih zbog toga sledio I domovoj a spremali su mu za docek hleb I so.Polaganje malih darova obelezja su savkog kulta kucnih duova.

 

 

MORANA I LEDJAN-VLADAR LEDENOG CARSTVA

 

U vreme Ledenog doba na severnoj polulopti zemlje vladao je ledenim carstvom div Ledjan.Stajala je u njegovoj sluzbi I boginja smrti I zime Morana.Njih dvoje zaledili su sve zivo na zemlji sve ljude I zivotinje ukljucivsi I diviske praistorijske mamute.Medjutim kako je Morana dozlogrdila I samom Crnobogu gopsodaru podzemlja odveo ju je u Donji Svet u carstvo mrtvih.Ona se vratila u svoj “Morin Dom” I najnize mracno podzemlje gde od tada vlada u tmini necujno I nevidljivo kao sablast koja je dugo vremena bila najopakiji zlotvor zemlajskog sveta.

 

 

 

Ubica zmajeva Krak

 

U Krakovu slae na visovima Kriemonka svecanost “Rekavku” u cast ubici zmajeva Kraku.Po staroj legndi ubica zmajeva Krak je ubio zimskog zmaja Marzanu(Moranu boginju zime I smrti) stoga narod je prionosio na vrhu Kriomonke razne plodove hleb I sarena jaja.Na Kriemonki postoji velika gomila o kojoj postoji legenda koja prica o plemenu starih Hrvata koji su tu prinosli zrtve svome ubici zmajeva Kraku.Sada je tamo crkva.Ocu svecanost su slavili I svi stari sloveni kao prolecnu svecanost.

 

 

Klecke vesice

 

U 17.veku Valvasor je zapisao narodno verovanjo da se za vreme olujnih noci na samom vrhu Kleka u ponoc skupljaju vestice ,vile planinkinje,vilenjaci iz celoga sveta a njihovo kolo I vrisak dopier do samog grada Ogulina,

Ako dodjete u Klek docekace vas natpis “Dobro dosli u carstvo kleckih vestica” Tada upotrebite taktiku ako ih ne razljutite dopusti ce vam da postanete deo njhovog carstva pleste I pijete sa njima.

 

 

BABA JAGA

 

Ona je bila najcesci lik ruskih bajki u kojima ima ulogu vestice.

Ona zivi u kolibi izradjenoj od kostiju koja stoji na pilecim kostima.Koliba se vrti I osvetljena je svetlecim lobanjama.

Baba Jaga putuje kroz vazduh u ubojitoj kugli.uvek je gladna.u mitologiji je ponekad predstavljena kao zmija izmedju voda zivota I smrti

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • 1 month later...

 

 

 

 

 

 

UČESNICI:

 

 

 

 

 

VELIKI ŽREC- Obučen je u belu odoru i nosi veliki hrastov štap. Ima kosu i bradu.

 

 

 

 

 

ISTOČNI SLOVENI - Obučeni su u belu odoru i imaju vence od letnjeg bilja i cveća oko pojasa. Nose ponude za božanstva koja će prizivati. Svoj deo teksta u ritualu govore na

 

 

 

 

 

JUŽNI SLOVENI - Obučeni su u belu odoru i imaju vence od letnjeg bilja i cveća oko pojasa. Nose ponude za božanstva koja će prizivati.

 

 

 

 

 

ZAPADNI SLOVENI - Obučeni su u belu odoru i imaju vence od letnjeg bilja i cveća oko pojasa. Nose ponude za božanstva koja će prizivati.

 

 

 

SVAROG - Obučen je u belu odoru ili boje neba.

 

 

 

 

 

SVETOVID - Obučen je u belu odoru. U desnoj ruci drži rog izobilja a u levoj luk.

 

 

 

 

 

MOKOŠA - Obučena je u crnu odoru i nosi preslicu i vunu.

 

 

 

 

 

PERUN - Obučen je u svetlu odoru i u desnoj ruci nosi ognjeni kamen ili štap koji podseća oblikom na grom.

 

 

 

 

 

ŽEROVIT - Obučen je u crvenu odoru i nosi mač i štit.

 

 

 

 

 

DAŽBOG - Obučen je u žutu odoru i okićen zlatom. U rukama nosi darove i plodove.

 

 

 

 

 

LADA - Obučena je u belu odoru i obavijena vencima bilja i cveća.

 

 

 

 

 

RADGOST - Obučen je u purpurnu odoru i nosi rune i simbole znanja.

 

 

 

 

 

\IVANJA - Obučena je u belu odoru i naoružana lukom i strelama.

 

 

 

 

 

MATI SIRJA ZEMLJA - Obučena je u belo ili crno a njena kosa je ukrašena vencima od lišća i cveća.

 

 

 

 

 

I. Zaštita prostora.

 

II. OKUPLJANJE SLOVENA

 

 

 

 

 

* Veliki žrec je sam u središtu, okrenut prema reci i govori iz mraka

 

 

 

 

 

VELIKI ŽREC - Probuđen iz bezdana vremana stojim sam u noći na obali srebrne reke sećanja. U njenom ogledalu vidim treperave slike i odraz prošlosti.

 

 

 

Mi bejasmo jedna svetlost, pod blistavim nebom pradomovine, jedno nepodeljeno pleme, jedna slovenska duša bezmerne dubine.

 

A naše reči behu iste. I u svojim srcima, kroz visoke šume, kraj bistrih reka, u svetim gajevima i tajnim hramovima, mi klicasmo pozdrav istim bogovima.

 

Ali tada dođe razdoblje velike Promene. Najviše proročište označi pravac. I svi mi u slavu Svaroga, Svetovida, Dažboga i Peruna, pokrenusmo silu slovenskih bića ka nepoznatom rubu sveta.

 

 

 

Jahasmo kroz vrele stepe i snežne šume na belom Svarogovom i crnog Triglavovom konju. Naučismo od Mokoše kako da gledamo u lice smrti. Perunove gromovi nam osvetliše put i dadoše nam hrabrost. Na neprijatelje udarasmo sa sivim Semorglovim vukovima.

 

 

 

A jezero naše svetlosti naraste na tom putu i izli se u tri reke. Dažbog ih blagoslovi i ispuni svojim zatnim sjajem. Lada ih prože ljubavlju i lepotoma. Radgost im dade zanos i blistav um, a Jarilo strast i večnu mladost. Bogovi nas tako podariše i poslaše da tečemo kroz doba i da oblivamo svetove kao tri reke svetlosti, ljubavi i slobode, koje hrane i napajaju rodnu majku zemlju.

 

 

 

Ali bezuba usta vremena progutaše naše sećanje. I mi zaboravismo da bejasmo jedno božije pleme, jedna slovenska duša pod nebom. Zaboravismo isti jezik i iste korene naših bića. Okrenusmo leđa svojim bogovima i napustismo ih. Razdeliše nam se zemlje, razdeliše nas novi bogovi, razdeliše nas tuđa znanja u unesoše razdor u naša srca.

 

 

 

 

 

* Veliki žrec prali vatru.

 

 

 

 

 

VELIKI ŽREC - Zato ja sada pozivam vas, Braćo draga, da ponovo zapalimo svetlost slovenskih zvezda. Dođite da uzdignemo baklju ponovnog jedinstva.

 

 

 

Sa istoka, juga i zapada neka vas probude zapaljene vatre Svarožića. Neka oslobode vaša srca iz okova zaborava.

 

 

 

Sa istoka, juga i zapada plovite kroz noć na talasima Mokošinih reka. Neka sa vama krenu čarobne vodene vile i vile primorkinje.

 

 

 

Sa istoka, juga i zapada letite na krilima Stibogovih vetrova. Hrlite sa njegovim moćnim strelama.

 

 

 

Sa istoka, juga i zapada krenite putevima, šumama i livadama Mati Zemlje.

 

 

 

Zaklinjem vas njenim svetim telom, dođite na ovo mesto ponovnog okupljanja. U šumu na rubu vremena, kraj reke od srebrne svetlosti sećanja.

 

 

 

 

 

· Istočni Sloveni dolaze sa istoka noseći ponude za bogove koje će prizivati.

 

Oni staju pred Velikog žreca.

 

 

 

ISTOČNI SLOVENI (Ruski) - Pozdrav tebi veliki Žrece. Mi što jednom u davna vremna, krenusmo na istok sada se vraćamo u središte, slovenski krug izvan vremena, sveti hrastov gaj kraj srebrne reke od sećanja. Jer Zarija, Svarogova prečista kći, stupila je nasmejana u naše domove i pozvala nas da ukažemo počast starim bogovima.

 

 

 

(2) Poneli smo im darove, kako je rekao otac sinu i njegov sin svom sinu. Sada smo kadri da pozovemo imena slovenskih Bogova i poklonimo im se sa poštovanjem i ljubavlju.

 

Takođe smo došli da zagrlimo svoju braću sećajći se u svom srcu vremena kad bejasmo jedna nerazdeljena slovenska duša.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Budi dobrodošao! Stupi u ovaj hram pod Svarogovim nebom kao u svoj dom. Došao si među svoje. Bog ti dao zdravlja!

 

 

 

* Veliki žrec im daje hleb i so i oni jedu.

 

 

 

 

 

VELIKI ŽREC - Napij se za sreću i dug život brate!

 

 

 

 

 

* Veliki žrec im daje medovinu da piju. Istočni Sloveni staju okrenuti licem ka istoku. Veliki žrec raspoređuje ponude oko vatre.

 

 

 

* Južni Sloveni dolaze sa juga nose]i ponude za bogove koje ]e prizivati. Oni staju pred Velikog žreca.

 

 

 

 

 

JUŽNI SLOVENI (Srpski) - Pozdrav tebi veliki Žrece. Mi što jednom u davna vremna, krenusmo na jug sada se vraćamo u središte, slovenski krug izvan vremena, sveti hrastov gaj kraj srebrne reke od sećanja. Jer Zvezda Danica, Svarogova prečista kći, stupila je nasmejana u naše domove i pozvala nas da ukažemo počast starim bogovima.

 

 

 

(2) Poneli smo im darove, kako je rekao otac sinu i njegov sin svom sinu. Sada smo kadri da pozovemo imena slovenskih Bogova i poklonimo im se sa poštovanjem i ljubavlju.

 

 

 

Takođe smo došli da zagrlimo svoju braću sećajći se u svom srcu vremena kad bejasmo jedna nerazdeljena slovenska duša.

 

 

 

 

 

VELIKI ŽREC - Budi dobrodošao! Stupi u ovaj hram pod Svarogovim nebom kao u svoj dom. Došao si među svoje. Bog ti dao zdravlja!

 

 

 

* Veliki žrec im daje hleb i so i oni jedu.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Napij se za sreću i dug život brate!

 

 

 

 

 

* Veliki žrec im daje medovinu da piju. Južni sloveni staju okrenuti licem ka jugu. Veliki žrec raspoređuje ponude oko vatre.

 

 

 

* Zapadni Sloveni dolaze sa zapada nose]i ponude za bogove koje ]e prizivati. Oni staju pred Velikog žreca.

 

 

 

 

 

ZAPADNI SLOVENI (Poljski) - Pozdrav tebi veliki Žrece. Mi što jednom u davna vremna, krenusmo na zapad sada se vraćamo u središte, slovenski krug izvan vremena, sveti hrastov gaj kraj srebrne reke od sećanja. Jer Večernja Zvezda, Svarogova prečista kći, stupila je nasmejana u naše domove i pozvala nas da ukažemo počast starim bogovima.

 

(Češki) Poneli smo im darove, kako je rekao otac sinu i njegov sin svom sinu. Sada smo kadri da pozovemo imena slovenskih Bogova i poklonimo im se sa poštovanjem i ljubavlju.

 

 

 

Takođe smo došli da zagrlimo svoju braću sećajći se u svom srcu vremena kad bejasmo jedna nerazdeljena slovenska duša.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Budi dobrodošao! Stupi u ovaj hram pod Svarogovim nebom kao u svoj dom. Došao si među svoje. Bog ti dao zdravlja!

 

 

 

* Veliki žrec im daje hleb i so i oni jedu.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Napij se za sreću i dug život brate!

 

 

 

* Veliki žrec im daje medovinu da piju. Zapadni sloveni staju okrenuti licem ka zapadu. Veliki žrec raspoređuje ponude oko vatre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PRIZIVANJE SLOVENSKIH BOGOVA

 

 

 

 

 

VELIKI ŽREC - Besmrtna vatro jamči ovom trenutku okupljanja slovenske ognjene siline. Braćo zatvorite krug.

 

 

 

* Veliki žrec stavlja svoj štap u vatru i garom sa njegovog vrha posvećuje čela Slovena. Sloveni se hvataju za ruke.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Besmrtna vodo izli u naše duše svoju snagu u ovom trenutku okupljanja. Braćo potecite kao reka.

 

 

 

* Sloveni se okreću u kolu dok Veliki Žrec na njih izliva vodu.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Besmrtni vazduše, nosi na svojim krilima naše reči. Prenesi braći na svakom kraju sveta radosnu vest. Neka čuju od tebe i neka pohrle na okupljanje. Braćo, poletite kao vetar.

 

 

 

* Sloveni se okreću u kolu.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Besmrtna zemljo, svedoći našem ponovnom sastanku. Zatvorili smo krug koji beše pokidan. Sada smo jedno. Slovenska plemena u danu sunčeve najviše moći.

 

 

 

Pozovimo stare bogove da nam vrate svetlost, da nam vrate silu, da nam vrate sećanje. Neka sa sobom donesu svoju snagu i radost, mudrost, lepotu i znanje koje bejsmo zaboravili u tami vekova.

 

 

 

* Veliki žrec podiže štap ka nebu i udara njime u zemlju.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Neka prizivanje započne.

 

 

 

SVI - Svarog. (Svako izgovara ime na svom jeziku)

 

 

 

ISTOČNI SLOVEN (Ruski) - Tebe prizivam prastvoritelju neba, ti praoče zemlje, svetlosti i svega roda i ploda na zemlji.

 

Daruj blagoslov svojoj deci. Mi te prizivamo, dođi među nas!

 

 

 

· Sarog dolazi iz tame.

 

 

 

SVAROG - Ja sam povrh svega i izvan svega. Bekrajan i bezgraničan, a ipak sve svetove obuhvatam. Moje je zlatno sunce i mesec na noćnom nebu, oblaci, kiša i sjajne munje. Od mene sve dolazi a moju volju bogovi izvršavaju.

 

Vi me ne možete doseći, jer ja sam večno nebo izvan i svetost bez kraja, pa ipak sam ja uvek sa vama i u vama.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Bestelesni bože, primi ove plodove zemlje. Budi uvek slavljen među nama.

 

 

 

SVI - Svarože!

 

 

 

· Veliki žrec mu daje hleb i so.

 

·

 

 

 

VELIKI ŽREC - Bestelesni bože, primi ovu krv zemlje. Budi sa nama u dobru i zlu.

 

 

 

SVI - Svarože!

 

 

 

* Veliki žrec mu daje vino ili medovinu.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Učini nam čast i stupi u naš krug.

 

 

 

SVI - Svarože!

 

 

 

 

 

* Svarog ulazi u krug i drži se za ruke sa Slovenima.

 

* Veliki žrec podiže štap ka nebu i udara njime u zemlju.

 

 

 

 

 

VELIKI ŽREC - Neka se prizivanje nastavi.

 

 

 

SVI - Svetovid. (Svako izgovara ime na svom jeziku)

 

 

 

JUŽNI SLOVEN (srpski) - Tebe prizivam Bože sa četiri lica. Tebe koji svake zore na belom konju krećeš u boj protiv mraka. U tvojim rukama su mač i strele, a pogled tvojih zenica rasteruje tamu i crni bogovi beže. Tvoj um nadmašuje sva vremena, a za svoj narod ti nosiš sveti rog izobilja.

 

 

 

Daruj blagoslov svojoj deci. Mi te prizivamo, dođi među nas!

 

 

 

* Svetovid dolazi iz tame.

 

 

 

SVETOVID - Ja sam sveti junak svetlosti. Ja vidim sve što je bilo, jeste i biće. Moje lice na severu je slika groznog rata i straha. Na jugu se smešim životu i plodnosti, ja koji darujem svaki plod. Na zapadni je moje lice suština mira, duboki spokoj i mudrost koji su u istinskom znanju. Na istoku, ja sam Gospodar podzemnog sveta, što daje moć čarolije sveštenicama i sveti dar žrecima da vide slike vremena.

 

Ja silazim na zemlju donoseći jasan dan, a u čovečije srce mir.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Bože koji sve vidiš, primi ove plodove zemlje. Budi uvek slavljen među nama.

 

 

 

SVI - Svetovide!

 

 

 

* Veliki žrec mu daje hleb i so.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Bože koji sve vidiš, primi ovu krv zemlje. Budi sa nama u dobru i zlu.

 

 

 

SVI - Svetovide!

 

* Veliki žrec mu daje vino ili medovinu.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Učini nam čast i stupi u naš krug.

 

 

 

SVI - Svetovide!

 

 

 

* Svetovid ulazi u krug i drži se za ruke sa Slovenima.

 

* Veliki žrec podiže štap ka nebu i udara njeme u zemlju.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Neka se prizivanje nastavi.

 

 

 

SVI - Mokoša. (Svako izgovara ime na svom jeziku)

 

 

 

 

 

ZAPADNI SLOVEN (poljski) - Tebe prizivam Velika majko, koja svojim prstima upredaš niti sveopšte studbine. Tebe Gospo voda rođenja i tebe strašna boginjo što čuvaš kapije smrti. Daruj blagoslov svojoj deci. Mi te prizivamo, dođi među nas!

 

 

 

* Mokoša dolazi iz tame.

 

 

 

MOKOŠA - Bojte se moga lika jer ja ću stati pred vas kao nakaza u bezbrojnim oblicima vaših strahova i krivice. I proždraću one koji su slabi i izopačeni u srcu. Ali poštedeću one koji su jaki i čisti.

 

 

 

Oni će jedini moći da gledaju u moje lice. I znaće da od mene dolazi sav život i plodnost svih svetova. Jer ja pravedno dajem i uzimam. Dajem kad je vreme za rođenje, rast i život i uzimam kad je vreme za smrt i prelazak u tamu.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Velika majko, primi ove plodove zemlje. Budi uvek slavljena i poštovana među nama.

 

 

 

SVI - Mokoša!

 

 

 

* Veliki žrec joj daje hleb i so.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Velika majko, primi ovu krv zemlje. Budi sa nama u dobru i zlu.

 

 

 

SVI - Mokoša!

 

 

 

* Veliki žrec joj daje vino ili medovinu.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Učini nam čast i stupi u naš krug.

 

 

 

SVI - Mokoša!

 

* Mokoša ulazi u krug i drži se za ruke sa Slovenima.

 

* Veliki žrec podiže štap ka nebu i udara njeme u zemlju.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Neka se prizivanje nastavi.

 

 

 

SVI - Perun. (Svako izgovara ime na svom jeziku)

 

 

 

ISTOČNI SLOVEN (ruski) - Tebe prizivam grome, vrhovni bože kome se svi pokoravaju. Ti koji u svojoj ruci držiš ognjeni kamen moći i nosiš zlatne strele. Dođi sa vetrovima, gromovima i oblačnim nebom. Okrepi svako biće i svojim semenom oplodi zemlju.

 

Daruj blagoslov svojoj deci. Mi te prizivamo, dođi među nas!

 

 

 

* Perun dolazi iz tame.

 

 

 

PERUN - Iz moje ognjene krvi rodiše se svi bogovi. Ja silno udaram i rušim, ali moja sila čisti nebo a rodna zemlja rađa bogatim i bujnim plodovima.

 

 

 

Meni se molite u hrastovim gajevima. U moje ime se zaklinjite jer ja sam gospodar svih parnica. Ja darujem pravedne i kažnjavam vaše počinioce zla.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Nebeski gomovniče, primi ove plodove zemlje. Budi uvek slavljena i poštovana među nama.

 

 

 

SVI - Perune!

 

 

 

* Veliki žrec mu daje hleb i so.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Nebeski gromovniče, primi ovu krv zemlje. Budi sa nama u dobru i zlu.

 

 

 

SVI - Perune!

 

 

 

* Veliki žrec mu daje vino ili medovinu.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Učini nam čast i stupi u naš krug.

 

 

 

SVI - Perune!

 

 

 

* Perun ulazi u krug i drži se za ruke sa Slovenima.

 

* Veliki žrec podiže štap ka nebu i udara njeme u zemlju.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Neka se prizivanje nastavi.

 

 

 

SVI - Žerovit. (Svako izgovara ime na svom jeziku)

 

 

 

JUŽNI SLOVEN (srpski) - Tebe prizivam veliki bože Rata. Tebe koji nosiš krvave mačeve i bojna koplja. Dođi sa svojim strašnim sivim vukovima i satri naše neprijatelje.

 

 

 

Daruj blagoslov svojoj deci. Mi te prizivamo, dođi među nas!

 

 

 

* Žerovit dolazi iz tame.

 

 

 

ŽEROVIT - Ja sam borbeni oganj u vašoj krvi. Pobeda koju nosite na svom štitu. Ubojitost vaših ratnih oružja i srčanost vaših mišica. Pod mojom zastavom vi nikada niste poraženi, jer ja sam božanski ratnik u vašem srcu. Pomamna silina života koja se bori za život.

 

 

 

Meni se molite u ratu jer ja sam vas prekalio za svaki boj. Stanite uz mene jer mojih sedam glava vide svakog neprijatelja i mojih osam mačeva spremni su da udare po svakom zlu.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Božanski Ratniče, primi ove plodove zemlje. Budi uvek slavljena i poštovana među nama.

 

 

 

SVI - Žerovite!

 

 

 

* Veliki žrec mu daje hleb i so.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Božanski ratniče, primi ovu krv zemlje. Budi sa nama u dobru i zlu.

 

 

 

SVI - Žerovite!

 

* Veliki žrec mu daje vino ili medovinu.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Učini nam čast i stupi u naš krug.

 

 

 

SVI - Žerovite!

 

 

 

* Žerovit ulazi u krug i drži se za ruke sa Slovenima.

 

* Veliki žrec podiže štap ka nebu i udara njeme u zemlju.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Neka se prizivanje nastavi.

 

 

 

SVI - Dažbog. (Svako izgovara ime na svom jeziku)

 

 

 

ZAPADNI SLOVEN (češki) - Tebe prizivam Svarogov sine, Sunce, koje si car na zemlji. Iz svoje zlatne palate na istoku, poleti u dijamantskim kočijama. Dođi okružen tim prečistim devicama, svojim sestrama, zorom, jutarnjom i večernjom zvezdom. Dovedi nam Mesec - svog mudrog savetnika i sa njim sedam sudija - planeta i sedam glasnika - kometa.

 

 

 

Daruj blagoslov svojoj deci. Mi te prizivamo, dođi među nas!

 

 

 

* Dažbog dolazi iz tame.

 

 

 

DAŽBOG - Ja nosim svo bogatstvo i nebeske darove. U mom naručju su plodovi obilja i sreće. Ja dajem blagoslov svetlosti i rasipam slavu nebesa. U zlatu mog čistog lice sve vaše tuge su lake senke, jer ja sam onaj koji daje iz svoje beskrajne radosti i punoće.

 

 

 

I učim vas da tako činite i vi, da darujete radi samog darovanja. Da širite svetlost iz svoje unutrašnjeg obilja, sa osmehom, slobodno, raspevanog srca.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Božanski dobročinitelju, primi ove plodove zemlje. Budi uvek slavljen i poštovan među nama.

 

 

 

SVI - Dažbog!

 

 

 

* Veliki žrec mu daje hleb i so.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Božanski dobročinitelju, primi ovu krv zemlje. Budi sa nama u dobru i zlu.

 

 

 

SVI - Dažbog!

 

 

 

* Veliki žrec mu daje vino ili medovinu.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Učini nam čast i stupi u naš krug.

 

 

 

SVI - Dažbog!

 

* Dažbog ulazi u krug i drži se za ruke sa Slovenima.

 

* Veliki žrec podiže štap ka nebu i udara njeme u zemlju.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Neka se prizivanje nastavi.

 

 

 

SVI - Lada. (Svako izgovara ime na svom jeziku)

 

 

 

ISTOČNI SLOVEN (ruski) - Tebe prizivam boginjo ljubavi i lepote. Ti koja si čarobna kći Svarogova. Tajno koja svojom igrom pališ ognjenu stast u našoj krvi. Ti koja budiš srce zemlje okovano ledom i činiš da sve reke teku ka svome moru.

 

Daruj blagoslov svojoj deci. Mi te prizivamo, dođi među nas!

 

 

 

* Lada dolazi iz tame.

 

 

 

LADA - Ja sam volja stvoritelja, život koji igra u promeni.

 

 

 

Kako bi vreli oganj tako ljubio studenu vodu da nisam ja u njegovoj želji da utopi svoju strast u njenom miru. I kako bi se grudi zemlje tako izvile da ja nisam u njenoj težnji da dosegne plavetnilo neba.

 

 

 

Ja sam sveštenica ljubavi u hramu vaših želja. Moj poljubac budi hladnu zemlju čarolijom sna i obećava joj blaženstvo u naručju sunca i plodnih voda proleća. Tako ja opijam vašu dušu obećanjem nebeskih darova i vodim je tako uzdrhtalu kroz tamni klanac promena.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Boginjo ljubavi, primi ove plodove zemlje. Budi uvek slavljena i poštovana među nama.

 

 

 

SVI - Lada!

 

 

 

* Veliki žrec joj daje hleb i so.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Boginjo ljubavi, primi ovu krv zemlje. Budi sa nama u dobru i zlu.

 

 

 

SVI - Lada!

 

 

 

* Veliki žrec joj daje vino ili medovinu.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Učini nam čast i stupi u naš krug.

 

 

 

SVI - Lada!

 

 

 

* Lada ulazi u krug i drži se za ruke sa Slovenima.

 

* Veliki žrec podiže štap ka nebu i udara njeme u zemlju.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Neka se prizivanje nastavi.

 

 

 

SVI - Radgost. (Svako izgovara ime na svom jeziku)

 

 

 

JUŽNI SLOVEN (srpski) - Tebe prizivam, o razigrani Bože, koji otvaraš vrata svoje riznice znanja da primiš svakog ko je prijatelj otvorenog srca. Svako prelazi preko tvog praga čije su oči radoznale i uši željne tvojih mudrih reči o stvarima na zemlji i tajnama na nebu.

 

 

 

Daruj blagoslov svojoj deci. Mi te prizivamo, dođi među nas!

 

 

 

* Radgost dolazi iz tame.

 

 

 

RADGOST - Ja znam tajne dana i noći, svega što će doći i proći. Učim vas da u razigranom ognju, u galopu belog konja, vidite uzdizanje Svarogovog nebeskog roga. I u brzoj vodi reka da gledate hod i vrtloge vremena. Da pratite nebeske ptice, moje tajne glasnike. I da gledate u dlan zemlje, linije što prate božanskih sila trag.

 

 

 

A ja sam na vašem pragu uvek gost drag, jer onaj ko se usudi da zna postaje svetova gospodar.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Bože koji nas učiš, primi ove plodove zemlje. Budi uvek slavljena i poštovana među nama.

 

 

 

SVI - Radgost!

 

 

 

* Veliki žrec mu daje hleb i so.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Bože koji nas učiš, primi ovu krv zemlje. Budi sa nama u dobru i zlu.

 

 

 

SVI - Radgost!

 

 

 

* Veliki žrec mu daje vino ili medovinu.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Učini nam čast i stupi u naš krug.

 

 

 

SVI - Radgost!

 

 

 

* Radgost ulazi u krug i drži se za ruke sa Slovenima.

 

* Veliki žrec podiže štap ka nebu i udara njeme u zemlju.

 

 

 

 

 

VELIKI ŽREC - Neka se prizivanje nastavi.

 

 

 

SVI - \ivanja. (Svako izgovara ime na svom jeziku)

 

 

 

ZAPADNI SLOVEN (poljski) - Tebe prizivam boginjo plodnosti. Tebe, božanska device u čarobnim šumama što loviš naša srca kroz predela snova, odapinjući svoje srebrne strele.

 

 

 

Daruj blagoslov svojoj deci. Mi te prizivamo, dođi među nas!

 

 

 

* \ivanja dolazi iz tame.

 

 

 

\IVANJA - Ja jašem sa prolećnim vetrom i svojim čistim dahom budim zaspalu zemlju. Svojim skutima milujem ogolelu šumu a livada dodirnuta mojim prstima cveta. Moj uzbudljivi šapat se razliva u srcu reka i one raskidaju okove leda.

 

 

 

Ja sam boginja mladosti što u svamu budi oganj ploda i poziva ga da raste kroz hladnu zemlju uz blagoslov nebeskih voda.

 

 

 

Privlačnost među vama je čarolija koju tkam da bi kroz radosnu igru svojih tela primili darove koje želim da vam dam.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Boginjo plodnosti, primi ove poklone zemlje. Budi uvek slavljena i poštovana među nama.

 

 

 

SVI - \ivanja!

 

 

 

* Veliki žrec joj daje hleb i so.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Boginjo plodnost, primi ovu krv zemlje. Budi sa nama u dobru i zlu.

 

 

 

SVI - \ivanja!

 

 

 

* Veliki žrec joj daje vino ili medovinu.

 

 

 

VELIKI ŽREC - Učini nam čast i stupi u naš krug.

 

 

 

SVI - \ivanja!

 

 

 

* \ivanja ulazi u krug i drži se za ruke sa Slovenima.

 

* Veliki žrec podiže štap ka nebu i udara njeme u zemlju.

 

 

 

 

 

VELIKI ŽREC - Neka se prizivanje božanstava završi.

 

 

 

 

 

SVI - Majko zemljo. (Svako izgovara ime na svom jeziku)

 

 

 

 

 

ISTOČNI SLOVEN (ruski) - Tebe prizivam, Kraljice i sveroditeljko. Tebe, koja nas hraniš svojim telom i u čijim venama teče živa krv sveta. Ti si naš zeleni prsten života i svetlosti i u tebi je tamni dvori podzemnog sveta.

 

 

 

Daruj blagoslov svojoj deci. Mi te prizivamo, dođi među nas!

 

 

 

 

 

* Majka zemlja dolazi iz tame.

 

 

 

 

 

MAJKA ZEMLJA - Ja sam oduvek sa vama u ovoj svetkovini. Na mojim grudima vi ste stasali za ovaj dan.

 

 

 

Pogledajte sada oko sebe. Kud god vam pogled dopire na zemlji vidite cvetanje, bujanje i rast. Poštujte svaki list, cvet, grumen zemlje, stenu i svako biće koje boravi na zemlji. Pamtite, svaki pedalj mog tela je svet i sve stvoreno su moja deca!

 

 

 

 

 

VELIKI ŽREC - Boginjo zemaljske plodnosti, dopusti da mi tebe sada darujemo. Budi uvek slavljena i poštovana među nama.

 

 

 

 

 

SVI - Majko zemljo!

 

 

 

 

 

* Veliki žrec joj daje hleb i so.

 

 

 

 

 

VELIKI ŽREC - Boginjo zemaljske plodnosti, dopusti da ti izrazimo svoju zahvalnost. Budi sa nama u dobru i zlu.

 

 

 

 

 

SVI - Majko zemljo!

 

 

 

 

 

* Veliki žrec joj daje vino ili medovinu.

 

 

 

 

 

VELIKI ŽREC - Učini nam čast i stupi u naš krug.

 

 

 

SVI - Majko zemljo!

 

 

 

 

 

* Majka zemlja ulazi u krug i drži se za ruke sa Slovenima.

 

 

 

 

 

 

 

VELIKI ŽREC - Krug je zatvoren i sjedinjena je svetlost slovenskih plemena. Braćo, radujte se, jer naši bogovi su opet među nama. Primite njihov blagoslov u ovoj šumu na rubu vremena, kraj reke od srebrne svetlosti sećanja.

 

 

 

 

 

O bogovi, zapalite slovenska srca,

 

O bogovi, rasplamsajte baklje slovenskog Uma

 

da kao požar rašire svoj drevni plam

 

da blagoslove neprijatelje i posvetle prijatelje

 

da uzburkaju svet božanskim nadahnućem,

 

da ustalasaju nebeske dvore,

 

da uznesu Novo Doba među nebesnike

 

i da rašire Svetlost božanske Ljubavi!

 

Jer mi smo Oni koji dolaze da obnove Legendu,

 

koji se vraćaju iz svog večnog Prebivališta

 

i koji će odvesti svoju Decu put svemirskih maglina!

 

Oni koji će izgraditi nebeski Hram na Zemlji,

 

da nadvisi Zvezde i zaslepi Sunce,

 

da okupe svu zemaljsku i kosmičku braću,

 

u Jedan venac radosnih i slobodnih,

 

i da nastave stvaranje Vrhovnog Boga Prastvoritelja!

 

O Vrhovni Bože, zaštiti i blagoslovi svoju Decu

 

da donesu ekstazu Zvezda u srca ljudi!

 

 

 

 

 

 

 

* Svi zajedno se solarno okreću u kolu dokle god mogu da podnesu silinu energije.

 

 

 

 

 

 

 

VELIKI ŽREC - Braćo, hajde da sa slovenskim bogovima proslavimo najuzvišeniji dan leta!

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oce neko medovine.

 

 

 

U kotao se ulije 50 l vode kad se voda prilicno ugreje pre nego sto provri stavi se 6-8 kg meda i lagano se kuva sat i po do dva.Penu koja se dize valja skinuti da med ne ukisne.Zatim se medovina skida sa vatre uliva u bacvu i ostavi 15 dana da provri kao vino.Nakon toga pretoci se u drugu bacvu i pazi da talog ne dobije strani miris.Nakon desetak dana vrenje je zavrseno i bacva se zacepi.Za vrenja u medovinu se mogu stavljati razni aromaticni dodaci poput limunove kore,cimenta i slicno....

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 7 months later...

Prihvatam samo Srpsko Hriscansko Pagansko obelezje koje i dan danas zivi u Srbiji.

Savet, kupite knjigu " narodna religija Srba u 100 pojmova " ----- Dusan Bandic i neke stari ce biti mnogo jasnije. icon_da.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Čajkanović je mnogo kvalitetniji pisac. Njegovih pet knjiga o srpskoj mitologiji su definitivno najbolje knjige na tu temu. Posebno zanimljiva (makar meni) je treća - O vrhovnom bogu u staroj srpskoj religiji.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Čajkanović je mnogo kvalitetniji pisac. Njegovih pet knjiga o srpskoj mitologiji su definitivno najbolje knjige na tu temu. Posebno zanimljiva (makar meni) je treća - O vrhovnom bogu u staroj srpskoj religiji.

Da ali Bandic se bavi kojim nacinom i sta smo sve zadrzali iz vremena paganizma i sa kojim razlozima.

Stvarno je dobra knjiga icon_da.gificon_da.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dobro, ali ovo je ipak tema samo o paganizmu. Mada i Čajkanović ima dosta hrišćanskih priča. O Sv. Savi, o pred-hrišćšanskim i hrišćanskim običajima itd.

Pogledaj, svidjeće ti se, siguran sam.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I još jedna sitna napomena. Ako nekome do sada nije bilo jasno, čisto da se zna da je ova tema posvećena svim paganskim religijama, od keltskog paganstva, preko germanskog, pa sve do slovenskog.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I još jedna sitna napomena. Ako nekome do sada nije bilo jasno, čisto da se zna da je ova tema posvećena svim paganskim religijama, od keltskog paganstva, preko germanskog, pa sve do slovenskog.

Ok zelim da mi se objasni zasto u Srpskoj mitologiji SMARGL nije toliko zastupljen, on je ipak prvi Svarozic, tj. Svarogov sin, po Ruskim mitovima Smargl je zajedno sa Svarogom okovao Crnoboga ( Tadasnjeg Crnog Zmaja ) a onda sa Zmajem podelili svetove.

Svarogu, Smargalu, Perunu i ostalim Bogovima pripala je Java ( Zemlja, univerzum i ostalo) A Navu su dali Crnom Zmaju ( Neki duhovni svet, mada odakle vladaju zli )

 

mnogo pitanja imam.....

 

Vadjeno iz knjige Rusa Aleksandra Asova ------ Slovenski Bogovi.

 

Onda Svarga mesto bogova koje cuvaju zmajevi ukljucujuci razne vrtove, A lagon Najmocniji od svih zmajeva cuva drvo sa zlatnom jabukom kojoj ne moze niko prici jer kad bi je uzeo stice vecnu mladost i vlast nad vasionom.

 

Pominje se da su bogovi sebi tu ogranicili svoju moc?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Prvo što moraš shvatiti jeste da ruski mitovi i srpski mitovi nisu jedno te isto i u određenom smislu se može reći čak i da se ne odnose na istu religiju. Kod Rusa jedan bog bijaše vrhovni, kod nas neki sasvim drugi. Kod njih, kao i kod Poljaka, Čeha, Polapskih Slovena neki bogovi se ne pominju, jer kod njih ne postoje.

Zato i preporučujem Čajkanovića, da bi napravio razliku između srpske mitologije i mitologija ostalih Slovena, kao što se i njihove priče međusobno razlikuju jedna od druge.

Crnobog nije loš ni zao bog (ako si na to ciljao), on je prosto bog koji vlada podzemnim svijetom.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Prvo što moraš shvatiti jeste da ruski mitovi i srpski mitovi nisu jedno te isto i u određenom smislu se može reći čak i da se ne odnose na istu religiju. Kod Rusa jedan bog bijaše vrhovni, kod nas neki sasvim drugi. Kod njih, kao i kod Poljaka, Čeha, Polapskih Slovena neki bogovi se ne pominju, jer kod njih ne postoje.

Zato i preporučujem Čajkanovića, da bi napravio razliku između srpske mitologije i mitologija ostalih Slovena, kao što se i njihove priče međusobno razlikuju jedna od druge.

Crnobog nije loš ni zao bog (ako si na to ciljao), on je prosto bog koji vlada podzemnim svijetom.

Ovde govorimo o razilazenju slovenske mitologije, kazem citao sam Aleksandra Asova (Rus) ------ Slovenska mitologija, jasno vidim duboku razliku izmedju tumacenja i gledanja na bogove kod Slovenskih naroda, moje pitanje je bilo jednostavno, zasto dolazi do razilazenja i razlicitih pogleda.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...